YZB's TOOLS


Excel Sheets


calculation units.xls

Download: calculation_units.zip (ca. 9K)
Updated: November 8, 2011

Function:
converting translation calculation units and rates przeliczanie jednostek kalkulacyjnych i stawek za tłumaczenia


check.xls

Download: check.zip (ca. 100K)
Updated: August 30, 2010

Functions:
 • verifying correctness of numbers of:
      — credit cards
      — Polish Universal Electronic System for Registration of the Population (PESEL)
      — Polish Tax Identification Number (NIP)
      — and Polish BBAN - Basic Bank Account Number (NRB)
 • identifying the bank on the basis of the 8-digit code included in the account number (only Polish banks)
 • identifying Polish telephone operators on the basis of the prefix code
 • writing numbers by words
 • weryfikacja poprawności numerów:
      — karty kredytowej
      — PESEL
      — NIP
      — NRB (rachunku bankowego)
 • identyfikacja banku na podstawie ośmiocyfrowego kodu, zawartego w numerze konta (tylko polskie banki)
 • identyfikacja polskich operatorów telefonicznych na podstawie prefiksu
 • zapis liczb słownie

 • disc price calc.xls

  Download: disc_price_calc.zip (ca. 5K)
  Updated: November 17, 2009

  Function:
  calculating cost of storing 1 gigabyte of data on various kinds of storage media obliczanie kosztu przechowywania 1 gigabajta danych na różnych rodzajach nośników


  waluty.xls

  Download: waluty.zip (ca. 25K)
  Updated: November 1, 2010

  Function:
  recalculating currency exchange rates between each other on the basis of exchange rates to PLN przeliczanie kursów walut między sobą na podstawie kursów do PLN


  wynagrodzenia.xls

  Download: wynagrodzenia.zip (ca. 11K)
  Updated: November 8, 2011

  Function:
  salary calculator (gross to net in Poland) kalkulator płacowy (brutto do netto w Polsce)