YZB's TOOLS


TeamViewer
tw.xn.pl


PL Ten program pozwoli mi rozwiązać problemy z Twoim komputerem bez ruszania się z domu. Wystarczy, że go zainstalujesz i podasz mi hasło, a uzyskam dostęp do Twojego komputera. Będziesz przy tym widzieć, co robię i w dowolnym momencie będziesz w stanie przerwać połączenie. Szczegółowe instrukcje poniżej.
RU Эта программа позволит мне решить проблемы с Твоим компьютером не выходя из дома. Достаточно, если установишь его и дашь мне пароль, и я получу доступ к Твоему компьютеру. Притом Ты будешь видеть, что я делаю, и в любой момент сможешь приостановить связь. Подробные инструкции ниже.
EN This program will let me to solve problems with your computer without me leaving home. It's enough if you install it and tell me the password and I will gain access to your computer. You will see what I'm doing and you will be able to stop the connection at any time. See detailed instructions below.

 

ŚCIĄGNIJ / СКАЧАЙ / DOWNLOAD
TeamViewer 6.0.9947

 

INSTALACJA / УСТАНОВКА / INSTALLATION

 

PO INSTALACJI / ПОСЛЕ УСТАНОВКИ / AFTER INSTALLATION

PL Po instalacji programu ukaże się kreator, za pomocą którego należy zdefiniować nazwę komputera i hasło zdalnego dostępu (na ekranie „Define access password”). Te dane będą mi potrzebne do połączenia się z Twoim komputerem. Na kolejnym ekranie należy utworzyć konto na serwerze TeamViewera, ustalić nazwę użytkownika, podać swój adres e-mail i zdefiniować hasło.
RU После установки появится мастер, с помощью которого нужно установить название компьютера и пароль для удаленного доступа (на экране «Define access password»). Эти данные будут мне необходимы для соединения с Твоим компьютером. На следующем экране нужно создать учетную запись на сервере TeamViewer, установить имя пользователя, вписать свой адрес e-mail и установить пароль.
EN After the installation a wizard will appear. You should use it to set computer name and password (on the “Define access password” screen). I will need this information to connect to your computer. On the next screen you should create an account on the TeamViewer server, set username, type your e-mail address and set a password.

 

DOSTĘP TYMCZASOWY / ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП / TEMPORARY ACCESS

PL W głównym oknie programu wyświetla się ID użytkownika oraz tymczasowe hasło dostępu do komputera.
RU В главном окне программы указано ID пользователя и временный пароль для доступа.
EN The user ID and the temporary access password are shown in the main program window.

 

DOSTĘP NA STAŁE / ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП / PERMANENT ACCESS

PL Istnieje możliwość skonfigurowania stałego dostępu do Twojego komputera. W takim przypadku program będzie się automatycznie uruchamiał po włączeniu komputera. Dla dostępu stałego wykorzystywane jest hasło, zdefiniowane wcześniej w kreatorze. Ukazana poniżej opcja powinna być zaznaczona. Jeżeli nie chcesz umożliwiać stałego dostępu, upewnij się, że jest ona odznaczona.
RU Существует возможность конфигурировать постоянный доступ к Твоему компьютеру. В таком случае, программа будет автоматически запускаться после включения компьютера. Для постоянного доступа используется пароль, установлен раньше в мастере. Нижеуказанная опция должна быть включена. Если не хочешь разрешать постоянный доступ, убедись, что эта опция отключена.
EN There is a possibility to configure permanent access to your computer. In that case, the program will automatically start after turning on your computer. The password set earlier in the wizard will be used for permanent access. The option shown below should be turned on. If you prefer not to allow permanent access, make sure it is turned off.